Τι είναι το ISO 14001:2015

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση. Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια για τους οργανισμούς να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Παρόμοια με τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες στόχευαν στην αρμονία και την ισορροπία σε όλες…